Regulamin

Regulamin serwisu internetowego MediaCV.pl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego MediaCV.pl, przez Inpharma Paweł Rusek z siedzibą w Krakowie, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1.      Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu MediaCV.pl”;

2.      Usługodawca – Inpharma Paweł Rusek z siedzibą w Krakowie,NIP: 675-119-31-61, ul. Wł.Jagiełły 8, 31-711 Kraków; e-mail: biuro@mediacv.pl, tel: 795003949

3.      Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie www.MediaCV.pl;

4.      Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie;

5.      Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników;

6.      Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;

7.      Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat

§ 3.

1.      Serwis jest zarejestrowanym dziennikiem, ukazującym się wyłącznie w wersji elektronicznej.

2.      Siedziba redakcji serwisu MediaCV.pl mieści się w siedzibie Usługodawcy.

§ 4.

1.      Rozpoczęcie świadczenia każdej z Usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej Usługi. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi, a w przypadku Usług płatnych – z chwilą uiszczenia opłaty za Usługę.

2.      Umowy o świadczenie poszczególnych Usług zawierane są niezależnie od siebie. Użytkownik samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.

3.      Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika lub z chwilą upływu okresu, na który umowa ta została zawarta. W przypadku Usług płatnych umowa jest zawierana na okres, na jaki Użytkownik opłacił Usługę.

 1. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

§ 5.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

§6.
Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

§7
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą (a) prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru lub (b) z chwilą aktywowania Konta Technicznego w celu automatycznego utworzenie Konta MediaCv.pl.

§8
Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9
Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

§10
Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

§11
Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

§12
Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

§13
Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.


 

Rozdział III. Rodzaje i zakres Usług

§14

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

1.      umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;

2.      umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert;


 

§ 15.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:

1.      umożliwienie wprowadzenia CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;

2.      subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru; subskrypcję najciekawszych aktualności dotyczących rynku pracy i malingu niezapowiedzianych informacji handlowych

3.      umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, inne dane) Kandydata do Pracodawcy, na zlecenie którego ogłoszenie zostało umieszczone, wraz z włączeniem Kandydatowi subskrypcji ofert pracy podobnych do tej, na którą odpowiada.

§ 16.

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:

1.      umieszczanie w Serwisie i serwisach partnerskich ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę;

2.      wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania;

3.      udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy;

4.      preselekcja aplikacji, poprzez posegregowanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w związku z danym ogłoszeniem o pracy, zgodnie ze stopniem kwalifikacji Kandydatów;

5.      automatyczne lub wspomagane przez Usługodawcę zarządzanie procesami rekrutacji i aplikacjami Kandydatów.

6.      mailing z promocjami Serwisu MediaCV, ofertami partnerów serwisu i innych reklamodawców


 

Rozdział III. Warunki świadczenia Usług

§ 17.

1.      Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika konta w Serwisie.

2.      Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.

3.      Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 18.

1.      Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

2.      Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie.

3.      Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie konta w Serwisie jest niezbędne.

4.      Konto Użytkownika usuwane jest, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia konta:

1.     Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę tego żądania – jeżeli Użytkownik nie korzysta z Usług płatnych;

2.     Niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone – jeżeli Użytkownik korzysta z usług płatnych.

§ 19.

1.      Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:

1.     Posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;

2.     Włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z poszczególnych Usług.

 2.      W przypadku Usług, co do których wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie, Użytkownik powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).


 

Rozdział IV. Sposób świadczenia Usług

§ 20.

1.      Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.

2.      Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.

§ 21.

1. Płatność za usługi

Zapłaty za zamówione Towary można dokonać online z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

- Płatnością przy użyciu karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

- Za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim)

 • Płacę z inteligo (inteligo)

 • mTransfer (mBank)

 • MultiTransfer (MultiBank)

 • Płać z Nordea (Nordea)

 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)

 • Przelew z BPH (Bank BPH)

 • Płacę z iPKO (PKO BP)

 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)

 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)

 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)

 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)

 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)

 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)

 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)

 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)

 • Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski)

 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

 • Deutsche Bank Polska S.A.

 • Invest Bank S.A.

 • Kredyt Bank S.A.

 • Raiffaisen Bank Polska S.A.

 • Bank Pocztowy S.A.

 • Bank Spółdzielczy we Wschowie

Płatności online karta oraz ePrzelewem obsługuje firma eCard S.A.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności,  niż wymienione w §21. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z  Użytkownikiem.

 

Rozdział V. Zasady świadczenia Usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy

§ 22.

Niniejszy Rozdział określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Pracodawcom usługi umieszczania w Serwisie ogłoszeń o pracy.

§ 23.

         W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca wypełnia formularz dostępny w Serwisie.

§ 24.

          Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.

§ 25.

         Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania Pracodawcy. Weryfikacja może odbyć się także  poprzez zażądanie od Pracodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

§ 26.

1.      Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.

2.      W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.

§ 27.

1.      Ogłoszenie może zawierać nie więcej niż 300 słów.

2.      Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.

§ 28.

1.      Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.

2.      Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.


 

Rozdział VI. Otrzymywanie informacji handlowych

§ 29.

           Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub     podmiotów, które zleciły Usługodawcy przekazanie Użytkownikom informacji handlowej.


 

Rozdział VII. Ograniczenia w korzystaniu z Usług

§ 30.

           Serwis MediaCV umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

§ 31.

        Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. 

§ 32.

       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

§ 33.

       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanego przedmiotu ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

§ 34.

1.  Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

1. powszechnie uznane za obraźliwe,

2.noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3.naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów,

5. wprowadzające w błąd.

2.  Operator nie odpowiada za:

1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

5. usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.   

§ 35.

         Usługodawca może zablokować konto Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


 

Rozdział VIII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 36.

1.      Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.

2.      Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości  skorzystania z Usługi.

§ 37.

1.      Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.

2.      Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.

3.      Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.

§38.

           W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca zbiera od Kandydata i przetwarza następujące dane osobowe:

           1.imię i nazwisko;

2.datę urodzenia;

3.miejsce i adres zamieszkania i zameldowania;

4.adres do korespondencji;

5.adres poczty elektronicznej;

6.numery telefonów i faksów

8.NIP;

9.zawód;

10.informacje o wykształceniu;

11.informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;

12.informacje o znajomości języków obcych;

13.informacje o kwalifikacjach;

14.informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;

15.informacje o doświadczeniu zawodowym;

16.informacje o rodzaju poszukiwanej pracy.

§ 39.

         Kandydat, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 40.

         Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom.

§ 41.

        Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.

§ 42.

         Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 43.

         Do korzystania przez Usługodawcę z wizerunku Kandydata, o ile Kandydat wprowadził ten wizerunek do Serwisu, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.


 

Rozdział IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 44.

Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

§ 45.
Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

§ 46.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 47.

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
§ 48.

Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub na adres poczty elektronicznej: biuro@mediacv.pl
§ 49.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
§ 50

Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.


 

Rozdział X. ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 51.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

§ 52.
Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Użytkownik poprzez zaprzestanie używania Usług.
§ 53.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

§ 54.
O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

§ 55.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.


 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

§ 56.

1.      Usługodawca może zmienić Regulamin.

2.      Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.

3.      Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

4.      Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

5.      Zmiana Regulaminu w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Kandydatem, nie powoduje zmiany tej umowy. Oznacza to, że dana Usługa świadczona jest na warunkach ustalonych w chwili zawierania umowy o jej świadczenie.

§57.

         Wobec Pracodawcy korzystającego z Usług Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej.

§ 58.

        Jeżeli interpretacja któregokolwiek postanowienia Regulaminu mogłaby prowadzić do takiego rozumienia danego postanowienia, że byłoby ono sprzeczne z obowiązującym prawem, postanowienie to nie wiąże Użytkownika.


 


 

Polityka Prywatności:

 1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z ostatnią zmianą 28.02.2011 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

  • Imię i Nazwisko

  • numer ewidencyjny NIP

  • adres podmiotu

  • adres korespondencyjny

  • adres poczty elektronicznej

  • numer telefonu

  • edukacja

  • wykształcenie

  • doświadczenie

  • miejsce pracy

  • data urodzenia

  • znajomość języków obcych

  • dane zawarte w CV

Powyższa lista może zostać zmieniona.

 1. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązania.

 2. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.

 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana

 4. Usługobiorca ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Serwis MediaCV używa cookies w celu personalizacji Usług i treści Portalu.

 6. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych.

 7. Cookies

  • Pliki Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń.

  • MediaCV używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

  • Pliki typu cookies są wykorzystywane  również do celów:

   • statystycznych – co pozwala na tworzenie dla celów wewnętrznych i kontrahentów, statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

   • prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,

  • Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

  • Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu MediaCV.pl